Convocator adunare generala

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 3 mai 2018, la orele 13.00, in Bd. Pache Protopopescu nr.31, etaj 2, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor financiare pentru anul 2017
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2017 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2017
3. Prezentarea si aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
4. Prezentarea si aprobarea obiectivelor generale, proiectelor si programelor asociatiei in anul 2018
5. Stabilirea nivelului cotizatiei de membru pentru anul 2018
6. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.
Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 10 mai 2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Bucuresti, 24 aprilie 2018

Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob